استفاده از Appdynamics
هدایت کاربر به بخش پیامک
آموزش درج ویژگی اثر انگشت